سرمایه انسانی شرکت بنیان

عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل
جواد آقابزاز
رییس هیئت مدیره
مسیح اله جاوری
نایب رییس هیئت مدیره
محسن قوی بیان
منشی هیئت مدیره
بهروز بزرگزاد مقیم
عضو اصلی هیئت مدیره
محمد اسکندری
بازرس
یوسف مکارم
بازرس
محمدرضا خواجه شیرانی
بازرس
ابراهیم باقری