پیام مدیرعامل

نیک می‌دانیم، در جهان معاصر که تغییرات لحظه ای صورت می پذیرد، داشتن ایده های نو نیازمند ذهن های روشن و آگاه است. این اعتقاد ما را برآن داشت تا با بهره گیری از داشته های خود که همانا تعهد و تخصص سرمایه انسانی  میباشد، با لحاظ نمودن منافع سهامداران و مشتریان خود، گام درمسیر خلاقیت و نوآوری نهاده و همسو با پیشرفت ها تغییر کرده و بهبود درعملکرد را خلق نماییم.

 

 نگاهمان را به دوردست دوخته ایم، گامهایمان را با نگاهمان همسو می سازیم، متعالی بیاندیشیم، کارمان را گسترش دهیم و تلاش کنیم تا تکریم منابع انسانی همدلی و هم افزایی، پایبندی به تعهدات، متعهد بودن به اصول اخلاق حرفه ای،  پیشگامی و نوآوری، را نه تنها در شعار بلکه درعملکرد خود به ظهوررسانده تا جایی که بتوانیم با افتخار از آن سخن برانیم.

 

 امید است برای تداوم دراین راه بتوانیم در راستای ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات، گامهای موثرتر برداشته پاسخگوی مشتریان  و  سهامداران باشیم.

 

مدیرعامل - جواد آقابزاز